Privacyverklaring Algemeen

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Louwman Holdings BV, hierna Louwman Group genoemd.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:
1.     De verantwoordelijke
2.     Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
3.     Wat zijn persoonsgegevens
4.     Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
5.     Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
6.     Beveiliging en verwerkers
7.     Uw rechten en contact

1. De Verantwoordelijke
Louwman  Group is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Louwman Group streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

2. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens
Louwman Group respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Louwman Group dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Louwman Group stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Louwman Group heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam                         Geboortedatum
Adres                         Gebruikersnaam en wachtwoord
Postcode                  Gebruikslogs
Woonplaats              IP-adres
E-mailadres             Taal
Telefoonnummer    Geslacht

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden. Daarnaast kan Louwman Group in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken:

• kenteken, serienummer en model van een voertuig;
• technische gegevens over een voertuig;
• onderhoudshistorie van een voertuig;
• eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
• andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst;
• technische gegevens over een voertuig, waaronder connected car.

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Louwman Group, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen Louwman Group.

Doel en gebruik van persoonsgegevens
De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

• Uitvoering van een overeenkomst met u;
• Gerechtvaardigd belang van Louwman Group of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer;
• Toestemming van u;
• Een wettelijke verplichting; of
• Vervulling van een taak van algemeen belang.

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe.
Als Groep van autodealerbedrijven en autoschadeherstelbedrijven levert Louwman Group producten en diensten op het gebied van automobiliteit in brede zin (service, onderhoud, verhuur, leasing, financiering, verkoop, bemiddeling en een veelheid aan mobiliteitsdiensten). Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met Louwman Group heeft, legt Louwman Group persoonsgegevens vast. Louwman Group verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik.
Helaas worden bedrijven, zo ook Louwman Group, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Louwman Group en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden. 
Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen Louwman Group, dan wel derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.
Indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven kan Louwman Group uw persoonsgegevens delen met auto importeurs, autofabrikanten, andere bedrijven binnen Louwman Group (zie www.louwmangroup.nl), waaronder Toyota Nederland, Lexus Nederland, Toyota Louwman Financial Service, Suzuki Nederland, Louwman Dealerbedrijven, Louwman Exclusive Cars, Louwman Peugeot, Louwman Mercedes-Benz, Auto.nl en het Louwman Museum. Deze bedrijven kunnen u informatie over hun diensten en/of producten aanbieden. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u de door u verstrekte toestemming altijd intrekken.

Verbetering van de dienstverlening.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties.
Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt Louwman Group (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Relatiebeheer en marketing.
Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Wettelijke verplichtingen.
De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

6. Beveiliging en verwerkers
Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Louwman Group hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

7. Uw rechten en contact
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen. Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met Louwman Group. Als u vragen heeft over de manier waarop Louwman Group met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacyrechten wilt uitoefenen kunt u via privacy.louwmangroup.nl contact met Louwman Group opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Louwman Group’. Indien Louwman Group niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Louwman Group u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Louwman Group schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wij hebben onze privacyverklaring op 30 april 2018 voor het laatst gewijzigd. Louwman Group behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Louwman Group adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u informeren.